Reconstruction of the 4th tramline

Print

veerem_tramm_caf_disain_4-trammiliin_leftA

 

 

 

 

 

 

 

 


 

roheline_tappEsimene ehitusetapp  aprill 2015 – september 2015
roheline_tappTeine ehitusetapp  aprill 2014 – september 2015
roheline_tappKolmas ehitusetapp  juuni 2014 – september 2015
roheline_tappNeljas ehitusetapp  juuli 2014 – november 2014
roheline_tapp4. trammiliini pressiteated

 

  There is no English translation for this content. The information displayed here
is the original version of the document in Estonian language
.

 

4_trammiliini_kaart_03032014_small
Tallinna 4. trammiliini marsruut suurel kaardil

 

Tallinna 3. ja 4. trammiliini taristu uuendamise raames rekonstrueeritakse ca 6 kilomeetrit rööbasteed koos aluskihiga (asendatakse puitliiprid betoonalusega, vahetatakse välja rööpad keevitatud rööbaste vastu). Betoonalusele viiakse lõigud marsruudil Vabaduse väljak – Vineeri tn. (Pärnu mnt viaduktini) ja alates Hagudi tänavast Tondi lõppjaama ning tagasi Hagudi tänavalt ning Vineeri tn. – Vabaduse väljak. Samuti uuendatakse Majaka tänaval asuv betoonalusele viidud trammitee, mis vanusest tulenevalt vajab uusi rööpaid; vajadusel uuendatakse ka sealset trammitee betoonalust. Teede betoonalusele viimise vajadus tuleneb uute, senisest suurema teljekoormusega trammide hankimisest. Samal põhjusel rekonstrueeritakse ca 3 kilomeetri ulatuses Pärnu mnt trammidepoo teid ning ca 1 kilomeetri ulatuses depoo sisse ja väljasõidu teed koos tagasipöörderingiga. Samuti vahetatakse välja olemasolevad pöörangud. Uute trammide tarbeks ehitatakse/projekteeritakse Pärnu mnt trammidepoo territooriumile depoo parkimisteede kohale varikatus, kaitsmaks tramme talviste olude eest.

Tööde käigus ehitatakse Peterburi tee 2 territooriumile ca 700 meetrit uut trammiteed koos tagasipöörderingi ning kontaktvõrguga ning teostatakse vajalikud liikluskorralduslikud tööd. Uue lõigu ühendamiseks veoalajaamaga teostatakse vajalikud kaabeldustööd ning ehitatakse uus foorristmik.

Töö teine osa puudutab veoalajaamade rekonstrueerimist – füüsiliselt vananenud alajaamade tehnika vahetatakse välja moodsama ning keskkonnasõbralikuma vastu. Alajaamade rekonstrueerimine on samuti seotud uue veeremi kasutusele võtmisega ning alajaamad peavad vastama uutest trammidest tulenevatele tehnilistele nõuetele. Alajaamad, mille rekonstrueerimine käesoleva projekti raames ette võetakse, on VAJ 1, VAJ 3, VAJ 4, VAJ 9, VAJ 16 ning VAJ 19. Kõigi alajaamade puhul asendatakse 6kV, 600V seadmed, alaldid ja kaablid; VAJ1 ajalooline hoone rekonstrueeritakse.

Lisaks ülaltoodule vahetatakse välja alajaamadest kontaktliini minevad toitekaablid ning vahetatakse välja kontaktvõrk kogu trammiliini nr 4 ulatuses, mis samuti on vajalik seoses uute trammide energiavajaduse täitmisega. Vastavalt eelprojektile vahetatakse välja amortiseerunud kontaktliini kandemastid. Kontaktliini asendatakse kokku ca 38 kilomeetri ulatuses.

Lõigul Hobujaama peatus – Kadriorg – Hobujaama peatus teostatavad tööd seonduvad uute trammide kasutuselevõtuga liinil nr 3 (Tondi – Kadriorg) seoses täiendava nelja uue trammi ostmisega CO2 finantseerimisskeemi raames. Nimetatud lõik on aastatel 2001 – 2008 viidud betoonalusele, uute trammide kasutuselevõtuks on vajalik taastada 4. veoalajaamast lähtuv alalisvoolu kaabelliini fiider (2,6 km),  asendada kontaktjuhe sarnaselt 4. liini rekonstrueerimistöödele ning asendada kontaktliini kandemaste.

Seoses sellega, et üheks projekti eesmärgiks on trammiliikluse kiiruse ja kasutajate arvu suurendamine liinil ning ühistranspordi keskmise kiiruse suurendamine linnatänavatel, on kavas muuta seniseid liiklusskeeme, mis eeldab muuhulgas ooteplatvormide ümbertõstmist või täiendavate ooteplatvormide ehitamist trammipeatustesse ning ka muid tänavate ümberehitusega seonduvaid meetmeid vastavalt valmivale eelprojektile. Sama eesmärgi kohaselt on kavas välja töötada ning rakendada valgusfooridel põhinev trammide prioriteedisüsteem.

Töövõtja

Töövõtjaks on vastavalt Tallinna Linnatranspordi AS-i juhatuse otsusele konsortsium AS Merko Ehitus Eesti, KMG Inseneriehituse AS ning Ratatek OY. Vastavalt projekteerimis-ehitustööde riigihanke nr 146293 „Trammiliini nr 4 taristu projekteerimine ja rekonstrueerimine“ tulemustele, osutus edukaks nimetatud konsortsiumi pakkumus maksumusega 26 040 071,72 eurot.

Tööde teostamise periood

Tööd teostatakse perioodil veebruar 2014 – september 2015.

Projekteerimine

Tööde teostamise aluseks on SWECO Projekt AS ning AS Elektritsentrum koostöös valminud eelprojekt, mida täiendatakse ehitusprojekti mahuni projekteerimis-ehitushanke võitnud konsortsiumi poolt.

Rahastamine

Vastavalt SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) juhatuse otsusele 28. märtsist 2013 rahastab KIK projekti EL-i ühtekuuluvusfondi säästva transpordi arendamise toetamise meetmest 18,91 miljoni euro ulatuses. Projekti omafinantseering ning kulude katmine projekti esialgset eelarvet ületanud mahus on Tallinna linna kanda.

Eelprojekti koostamist finantseeriti Eesti Vabariigi ning Hispaania Kuningriigi vahel sõlmitud rahvusvahelise heitkoguse müügi lepingu (AAUPA) vahenditest.

 

Etappide liigendus

 

I. ehitusetapp – Peterburi tee tagasipöörderingi ehitus aprill 2015 – september 2015

Esimese ehitusetapi käigus jätkatakse 2014. aastal läbi viidud Peterburi tee ning Majaka tänava ristmiku trammitee pikenduse ehitamist. Peterburi tee tagasipöördering ehitatakse Peterburi tee 2 krundile. Tööde käigus valmivad trammipeatused, ca XXX meetrit trammiteed koos kontaktvõrguga, tänavavalgustus; Peterburi tee tagasipöörderingi ühendamiseks olemasoleva trammiteega paigaldatakse pöörangud Majaka põigu piirkonda. Tulevastest trammipeatustest on hea ligipääs krundile planeeritud kaubanduskeskusega, samuti rongipeatusega. Tagasipöörderingi vahetusse lähedusse on planeeritud Rail Baltic’u raudteeterminali ehitus, tagasipöörderingilt edasi on kavas jätkata trammitee ühendamisega Tallinna lennujaamaga.

Tööde teostamise ajal liikluskorralduse muudatusi ette näha ei ole.

Kuigi nimetuse järgi on tegemist esimese ehitusetapiga, viiakse selle raames tööd läbi viimasena. Segadus on tingitud sellest, et TLT otsustas Peterburi tee ületamise, mis on tõepoolest käsitletav tööde 1. etapina, eraldada KIK-i rahastatavast Ühtekuuluvusfondi projektist. Nimetatud muudatus teostati selleks, et vältida vastvalminud Ülemiste ristmiku sulgemist Peterburi tee osas seoses trammitee ehitusega.

  Tööde progress (tööde alustamisel kuvatakse siin kirjeldus, mida uuendatakse vastavalt tegelikule jõudlusele, nt. kord kuus)
  Trammiliikluse sulgemine ning asendamine bussidega (info ühistranspordi ajutistest ümberkorraldustest, lisatakse täpsustumisel).  
 
II. ehitusetapp – Trammitee rekonstrueerimine suunal Viru ring – Tondi aprill 2014 – september 2015

Trammiteede rekonstrueerimine on suuremas mahus jagatud kahte ossa – II. ehitusetapi tööde läbiviimine tähendab seda, et trammiliiklus on katkestatud Tondile mineval suunal, jättes Kopli ja Kadrioru ning Kopli ja Ülemiste vahelise liikluse käiku.

2. ehitusetapi peamised tööd viiakse läbi 2014. aastal koos töödega Kadrioru suunal, mis on käsitletav 4. ehitusetapina. 2014. aasta novembriks peavad tööd olema valmiduses, mis võimaldab käiku anda uued, CAF Urbos tüüpi trammid. Uute trammide kasutuselevõtuks on vajalik infrastruktuur viia seisukorda, mis võimaldab kasutada kuni 70 tonnise registrimassiga tramme. Lisaks rööbasteede uuendamisele on vajalik välja vahetada trammide toitmiseks vajalik kontaktvõrk ning rekonstrueerida veoalajaamad.

  Tööde progress (tööde alustamisel kuvatakse siin kirjeldus, mida uuendatakse vastavalt tegelikule jõudlusele, nt. kord kuus)
 

Trammiliikluse planeeritud sulgemine ning asendamine bussidega:

  • trammiliiklus lõigul Viru ring – Vineeri peatus (Vana-Lõuna ring) suletud alates 07. aprillist 2014 kuni novembrini 2014;
  • trammiliiklus lõigul Vineeri peatus – Tondi suletud alates 07. aprillist 2014 kuni septembrini 2015;

trammiliiklus kõigil liinidel suletud 21. juulist 2014 kuni 08. augustini 2014.

  Trammitee rekonstrueerimine lõigul Vana-Lõuna ring – Liivalaia tänav aprill 2014 – oktoober 2014
 

Tööde raames asendatakse olemasolev rööbastee uuega. Uus rööbastee paigaldatakse betoonalusele. Vineeri peatuses tuuakse ooteplatvormid kohakuti, suurendatakse trammiteede vahelist distantsi,  mis võimaldab trammitee ala ning Vineeri peatust kasutada ka bussidel. Lõigul vahetatakse välja ka kontaktvõrk. Alametapi raamesse ei kuulu Vineeri ristmiku ümberehitus.

Vana-Lõuna ringiks nimetatakse Vineeri ristmiku ja Pärnu mnt trammidepoo vahelist trammiteed, mida samuti uuendatakse seoses uute trammide kasutuselevõtuga. Uuendatavat Vana-Lõuna peatust on võimalik kasutada trammide ajutise kui ka alalise lõpp-peatusena.

  Trammitee rekonstrueerimine lõigul Vabaduse väljak – Liivalaia tänav mai 2014 – oktoober 2014
 

Tööde raames asendatakse rööbastee lõigul uuega, uus rööbastee paigaldatakse betoonalusele, sealjuures tõstetakse trammiteed ohutuse eesmärgil võrreldes muu tänavapinnaga. Lõigul vahetatakse välja ka kontaktvõrk, samuti kuulub antud lõiku veoalajaama nr 19 rekonstrueerimine.

Alametapi raames toimuva trammiliikluse seisaku käigus vahetatakse välja ka Viru ringil olevad ning Maneeži tänava (Hobujaama peatus) pöörangud, teostatakse tööd Vineeri ristmikul.

Samas vahemikus rekonstrueeritakse ka 1. ning 4. veoalajaam.

1. veoalajaama hoone ei kuulu riikliku kaitse all olevate kultuurimälestiste hulka, kuid asudes Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal moodustab rekonstrueeritav hoone ühe osa Tallinna vanalinna arhitektuursest tervikust. Tööde käigus rekonstrueeritakse alajaama hoone vastavalt Tallinna Kultuuriväärtuste ameti projekteerimistingimustega ning sarnaselt teiste käesolevas projektis hõlmatud alajaamadega asendatakse kogu selles olev seadmestik. Kuna trammide toide 1. veoalajaamast toimub hetkel ajutiste õhukaablitega, vähendatakse projekti tulemusena ka Viru ringi piirkonna visuaalset reostust, taastades maa-alused toitekaablid.

  Pärnu mnt depoo ümberehitustööd juuni 2014 – august 2015
 

Tööde raames vahetatakse välja kõik depoo õuealal asuvad trammitee rööpad, mis paigaldatakse betoonalusele. Väljavahetamisele kuuluvad ka depoo õuealal asuvad ca 30 pöörangut. Ehitatakse juurde kaks täiendavat trammide parkimisteed, parkimisteede kohale ehitatakse varikatus, mis kaitseb õues seisvaid tramme keeruliste lumeolude eest.

Tööde raames vahetatakse välja kogu depoo õuealal olev kontaktvõrk ning rekonstrueeritakse veoalajaam nr 3.

  Trammitee rekonstrueerimine lõigul Pärnu mnt viadukt – Tondi aprill 2014 – juuli 2015
 

Tööde raames asendatakse rööbastee lõigul uuega (välja arvatud Pärnu mnt viaduktil), uued rööpad paigaldatakse betoonalusele. Tondi lõpp-peatuses asendatakse olemasolevad trammipöörangud. Samuti korrastatakse sõidutee Tondi tänaval. Väljavahetamisele kuulub kogu kontaktvõrk lõigul (kaasa arvatud viaduktil). Projekti raames vahetatakse viaduktil välja kaks trammitee kompensaatorid.

Samaaegselt teostatakse Pärnu mnt viadukti remonttööd. Viadukti remonttööd ei kuulu käesoleva projekti mahtu; nende tellijaks on Tallinna Kommunaalamet.

 
III. ehitusetapp – Trammitee rekonstrueerimine suunal Hobujaama peatus – Majaka põik juuni 2014 – september 2015

Trammiteede rekonstrueerimine on suuremas mahus jagatud kahte ossa – III. ehitusetapi tööde läbiviimine tähendab seda, et trammiliiklus on katkestatud Ülemistele mineval suunal, jättes Vana- Lõuna peatuse ja Kadrioru ning Kopli ja Kadrioru vahelise liikluse käiku.

Tööde raames viiakse betoonalusele lõigud, mida ei rekonstrueeritud Tartu mnt ümberehituse käigus. Sisuliselt puudutab see trammitee lõiku alates Lubja tänavast (nn Lubja tõus või Lasnamäe tänav) kuni Majaka tänava ja Peterburi tee ristmikuni. Tööst jääb välja ka Peterburi tee ääres kulgev trammitee lõik, kuhu jäävad tööde lõppedes sõitma vaid vanad trammid. Majaka tänava osas, mille trammirööpad viidi betoonalusele ca 10 aasta eest, teostatakse täiendav hinnang betoonaluse väljavahetamise osas ning vajadusel teostatakse ka seal vajalikud tööd.

  Tööde progress (tööde alustamisel kuvatakse siin kirjeldus, mida uuendatakse vastavalt tegelikule jõudlusele, nt. kord kuus)
 

Trammiliikluse planeeritud sulgemine ning asendamine bussidega:

  • trammiliiklus Hobujaama peatus (Ülemiste suund) – Ülemiste lõpp-peatus suletud alates 1. jaanuarist 2015 kuni 05. septembrini 2015;
  • trammiliiklus kõigil liinidel suletud 21. juulist 2014 kuni 08. augustini 2014.
  Trammitee rekonstrueerimine lõigul Lubja tänav – Majaka tänav

jaanuar 2015 – juuli 2015

 

Lubja tõusul asendatakse olemasiolev puitliipritel trammitee betoonalusel rööbastega, samuti vahetatakse välja kontaktjuhe.

Samas vahemikus rekonstrueeritakse ka 9. ning 16. veoalajaam.

  Trammitee rekonstrueerimine Majaka tänaval märts 2015 – juuli 2015
  Majaka tänaval asuv trammitee lõik on esimene betoonalusele viidud trammitee Tallinnas, mis valmis ca 10 aasta eest. Lõigul lähevad vahetusse trammirööpad, kuid kuna ehitusel kasutati praegusest erinevat tehnoloogiat, vajab betoonaluse seisukord tehnilist hinnangut, mille alusel otsustatakse, kas ka see vajab uuendamist. Lisaks eeltoodule vahetatakse välja trammi kontaktvõrk ning ehitatakse välja ooteplatvormid reisijaile või sõidutee künnis trammipeatuse pikkuses. Rekonstrueeritud trammitee ühendatakse 2013. aastal välja ehitatud Peterburi teed ületava trammiteega.
 
IV. ehitusetapp – Trammi kontaktvõrgu vahetus Hobujaama peatuse ja Kadrioru vahelisel lõigul juuli 2014 – november 2014

Kadriorgu suunduv trammitee viidi 2008. aastal täies ulatuses betoonalusele. Uute trammide kasutuselevõtuks on vajalik välja vahetada vaid kontaktvõrk Hobujaama peatuse ning Kadrioru vahelisel lõigul.

Kuna Kadriorgu suunduvaid tramme hakatakse toitega varustama 4. veoalajaamast, taastatakse tööde käigus ka sellest lähtuv toitekaabel.

4. ehitusetapi tööd viiakse läbi samaaegselt 2. etapi töödega, tagamaks uute trammide kasutamise alates 2014. aasta novembrist liinil Vana-Lõuna – Kadriorg.

  Tööde progress (tööde alustamisel kuvatakse siin kirjeldus, mida uuendatakse vastavalt tegelikule jõudlusele, nt. kord kuus)
 

Trammiliikluse planeeritud sulgemine ning asendamine bussidega:

  • trammiliiklus lõigul Hobujaama peatus (Kadrioru suund) – Kadrioru lõpp-peatus suletud alates 21. juuli 2014 kuni 08. august 2014;

 

 

 

See postitus on ka Eesti keeles

Üles